Met heeft in verschillende delen van de wereld onderzoek gedaan naar de inzichten op het gebied van geestelijk leiderschap in de plaatselijke gemeente. Er zijn vele boeken geschreven over het onderwerp. Sommige van deze onderzoekingen hebben geprobeerd een antwoord te geven op de Bijbelse rol van het ambt van ouderlingen en diakenen in het algemeen. Ik noem hier enkele voornaamste Nederlandstalige werken.
Hendriks (1972), wilde met zijn boek de ambtsdrager helpen bij het vervullen van zijn opdracht. Vanuit de Bijbel geeft hij richtlijnen voor de diverse aspecten van het werk waarvoor de ouderling zich geplaatst kan zien. Hij behandelde zes onderwerpen: de ouderling en het Nieuwe Testament, de ouderling en het huisbezoek, de ouderling en het ziekenbezoek, de ouderling en de prediking en de ouderling en de bediening van de tucht. Zijn boek beperkt zicht tot het ambt van de ouderling of oudste.

thesis_mth_2010_GregorEwald_F_F